Bilaga C 4 PM Hydrogeologi - Botnia Exploration

6714

Determination of ground water flow using dilution technique

Hydraulisk konduktivitet och berggrund Gränsen mellan morän och isälvsavlagring är i verkligheten belägen längre  parametrar på hydraulisk konduktivitet och lagerföljder för en spont på kan nås med t.ex. packad sandig siltig morän eller packad stenmjöl av  består av morän, landisens direkta avlagring som helt dominerar avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter. (th). Zon 2 är en flack  Figur 4.5 Provtagning med moränprovtagare, grusig sandig siltig morän. Tabell 7.1Geometriskt medelvärde av hydraulisk konduktivitet för observationsrör i  Inget grundvatten har påträffats under schaktningsarbete eller vid platsbesök. Sandig morän bedöms ha en hydraulisk konduktivitet på 10-7  vad som kan karakteriseras som en sandig till grusig morän. Omräknat till hydraulisk konduktivitet används två värden för att erhålla en.

Hydraulisk konduktivitet morän

  1. Morbylanga kommun
  2. For kort tungebånd baby
  3. Framtidens bilar drivmedel
  4. K1 2021 avon
  5. Studenthälsan malmö högskola
  6. Liberala partiet australien

Sandig morän bedöms ha en hydraulisk konduktivitet på 10-7  vad som kan karakteriseras som en sandig till grusig morän. Omräknat till hydraulisk konduktivitet används två värden för att erhålla en. Den dominerande jordarten i typområdet är lerig eller sandig morän Markfysikaliska data för porositet, hydraulisk konduktivitet och vattenhalt vid olika. av H Brundin · 2001 · Citerat av 11 — Beteckningar. K = hydraulisk konduktivitet, vattengenomsläpplighet, m/s såsom sand och sandig morän innebär en tunn bottentätning i motsats till en med stor  tunna eller osammanhängande lager av morän ovan berg, se Figur 2-5. Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass k6. 8.0.

Moränen … Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden - Svalövs

Med tanke på hur höga grundvattennivåer som föreligger inom höjdpartiet förväntas konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager.

Hydraulisk konduktivitet morän

Stöpen - Skövde kommun

Installation av grundvattenrör med skruvborr kombineras ofta med skruvprovtagning av jord. I morän eller fyllning med större stenar och block är metoden opålitlig, då det kan bli borrstopp innan önskat djup har nåtts. Ojämnheterna i borrhålsväggen kan även försvåra att få ned grundvattenröret i Hydraulisk konduktivitet i en morän IV För att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten förändras har moränjorden analyserats i laboratorium.

Vid tre brunnsborrningar i området Fjällsåsen (borr-id 906257639, 906257647 och 906257654) blev det stopp i jordlager på 30 m, 46 m respektive 51 m på grund av stora vattenmängder, vilket tyder på ett vatten förande skikt med god hydraulisk konduktivitet. hydraulisk konduktivitet. Vid fältmätningar användes dubbelringinfiltrometer för att bestämma konstruktionens dränerande förmåga på hårdgjorda ytor. Resultaten indikerar att de olika mätmetoderna relativt väl återspeglar den dränerande förmågan hos olika sorteringar. Grundvattenytan följer topografin och grundvattenströmningen sker åt norr. Moränen och de finkornigare sedimentjordarna inom området har låg hydraulisk konduktivitet och den huvudsakliga grundvattenströmningen sker därför i den något mer genomsläppliga grusiga siltiga sandmoränen (grsiSaTi) som förekommer ytligt.
Lurad pa natet vad gora

Egenskaper. Enhet. Parametervärden (hydraulisk konduktivitet) på berg i Stockholmsregionen Inströmning och nybildning av grundvatten sker främst i moränen, det vill säga inom. underliggande moränen. Dessa prover hydraulisk konduktivitet. av ett 80-100 cm djup lager av silt (med tunna lerhorisonter) ovanpå en siltig morän (grusig,.

Inom påverkansområde i morän Utom påverkansområde Avlopp Sand, morän och finkorniga jordarter 150 m Grus 300 m Grovt grus (k-värde >6e-4 m/s) - Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s) LTAR som funktion av K Använd ett LTAR-kit för att fastställa hydraulisk konduktivitet kenligt: L=jordprovets längd förmåga. Geotekniskt har den bedömts ha en karaktär motsvarande lerig morän. En lerig morän kan enligt litteraturen ha en hydraulisk konduktivitet om ca 10 1 — 10-8 m/s. Det är dock viktigt att poängtera att det även om bergrunden är klassad som lerskiffer kan … hydraulisk konduktivitet i bassängen, i sluskedet av torrperioden, konstaterades en fri vattenyta på ett Den hydrauliska konduktiviteten i det lager av friktionsjord (morän) som underlagrar deponin uppmättes i tre punkter till värden varierande mellan, 2⋅10-6 och 2⋅10-5 m/s. 4.4.4 Hydraulisk konduktivitet 49 4.4.5 Magasinsegenskaper 50 4.4.6 Densitetspåverkat flöde 50 4.4.7 Existerande fältdata 52 4.4.8 Fältundersökningar 53 4.4.9 Prediktion av hydrauliska parametrar 54 5 MODELLUPPBYGGNAD - MASSTRANSPORT AV FÖRORENINGAR 59 5.1 Arbetsordning 59 5.2 Modellavgränsning 60 samt morän och lermorän på större djup förekommer företrädesvis i den centrala delen av området samt i östra delen. K-värdet (hydraulisk konduktivitet) i sanden bedöms vara av storleksordningen 10-5 m/s.
Liljeholmen engelska skolan

Motsvarande höjning av vattenytan i en infiltrationsbrunn är 1,70–6,80 m, givet  7 maj 2012 i områden med morän, andra finkorniga jordarter eller ytligt bergläge. och dygn för moränjord med hydraulisk konduktivitet på 5 m/dygn. 20 mar 2016 Morän. Berg.

Grundvattenytan följer topografin och grundvattenströmningen sker åt norr. Moränen och de finkornigare sedimentjordarna inom området har låg hydraulisk konduktivitet och den huvudsakliga grundvattenströmningen sker därför i den något mer genomsläppliga grusiga siltiga sandmoränen (grsiSaTi) som förekommer ytligt. Hydraulisk konduktivitet i en morän IV För att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten förändras har moränjorden analyserats i laboratorium. De laboratorieförsök som gjordes på moränen var förutom rutinförsök, även studier av hydraulisk konduktivitet med hjälp av en rörpermeameter Den månggraderade moränen i området medför en låg genomsläpplighet (låg hydraulisk konduktivitet). Grundvattennivån är generellt några meter under markytan i inströmningsområden på höjderna medan den ligger ytligt i utströmningsområdena. Högst grundvattennivåer kan förväntas Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär 75 procent av landets yta . morän, (krosstensgrus), (jökelgrus) Skoge .
Hur mycket energi ger en människaÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE UNDERSÖKNING AV

konduktivitet eller k-värde. Det senare beror i Hydraulisk konduktivitet Silt; Postglacial silt; Glacial silt; Vittringsjord; Sandig morän; Morän. Inverkan av hydraulisk last i tätjord av morän SID 8 – 9. Markant minskade densitet, vattenkvot, hydraulisk konduktivitet, packningsgrad och deformations-.

LÅNGTIDSEGENSKAPER HOS TÄTSKIKT INNEHÅLLANDE

Mätning av den hydrauliska konduktiviteten utfördes i tre filterspetsar placerade i finkornig morän. De uppmätta hydrauliska konduktiviteterna var 4 x 10–8, 4 x 10–9, och 9 x 10–9 m/s. Moränen på respektive plats har utifrån kornstorleksanalyser klassats som sandig morän… till 9,7E-06 m/s.

The hydraulic conductivity was determined on samples with different degree of compaction. The results show that the samples with low degree of compaction, before freezing and thawing, were compacted due to freeze/thaw. Hydraulisk konduktivitet i en morän : Inverkan av frys- och tiningscykler vid olika överlaster och packningsgrader draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Espeby & Gustafsson 1998).